Harue Shimomoto | Futatsu (Two)

Futatsu (Two) 41H x 46W x 11D”

Harue Shimomoto |